BRANCHES

Kutch Yuvak Sangh has opened various branches all over Mumbai so as to help the sanstha to work locally with full dedication and passion and to involve and get the support of all the local people.

Branch Post Name Village Contact Number
 
Palghar Convenor Ketna manoj shah Desalpar 9860775552
  Co - Convenor Pankaj bhogilal vira Desalpar 9970784181
  Bdc convener Suryakant premji shah Naredi 9762686509
 
Nalasopara- vasai- Virar Convenor Sachin mansukhlal shah Nangalpur 9820781465/9022826164
  Co - Convenor Arun rasiklal dave Anjar 9320165045
  Co - Convenor Bhavesh arvind gala Ramania 9320343380
  Co - Convenor Hardik navin vora Bidada 9975180731
  Bdc convener Rushabh jayantilal kakka (n.s ) Beraja 9920497667
    Sahil vipin gangar (n.s) Chundi 9833358565
    Rahul ratilal rambhia(vasai) Gundala 9324316825
    Jayesh dedhia(virar) Bidada 9221320185
    Haresh chadwa(virar) Bidada 8655142402
 
Bhayander Convener Mitesh shantilal gala Kharoi 8828622266
  Co-convener Prabha laxmichand nisar Wadala 9920412128
  Co-convener Bhavik deepak nagda Naredi 9819516282
  Bdc convener Amit laxmichand nisar Wadala 9820247550
 
Mira Road Convenor Jiten vasantlal gada Gadhshisha 9322266646
  Co - Convenor Keval manilal gada Gadhshisha 9773448871
  Bdc convener Chintan dhiraj furia Bidada 8879546988
    Salouni mulchand gosar Dumara 9324571128/9833633113
 
Borivali- Dahisar Convenor Harish ravji chheda Bidada 9869011236
  Co - Convenor Binita navin shah Dedhia 9820340156
  Bdc convener Himanshi sagar dedhia Patri 9769951614
    Kapil narendra sethia Bhujpur 9833115073
 
Kandivali- Malad Convenor Jigar pravinchandra dedhia Patri 9819982849
  Co - Convenor Bhavesh gangji satra Wadala 9819815679
  Convenor Prabha vasantlal gangar Mokha 9867905343 / 28824966
  Bdc convener Paras nanalal gangar Chasra 9867657689
    Rajesh popatlal sangoi Nangalpur 9969702619
    Sagar dedhia Faradi 9833184943
 
Vile Parla Convener Keval navinchandra gada Ghanithar 9867413180/9930113180
  Co-convener Priti viral nagda Changadai 9930895313
  Bdc convener Parag vasant gala Gimdala 9773084206
    Jigar laxmichand gala Godhara 9773118424
 
Santacruz Convenor Sachin kanji chheda Godhara 9821521541
  Co - Convenor Mital ravindra savla Rayan 9594797574
  Bdc convener Arnav bharat jani Visnagar 9820417145
 
Madhya Mumbai Convenor Bhadresh chunilal gangar Nangalpur 9867626242
  Co-convener Rekhaben ramesh lalan Koday 9987633896
  Bdc convener Amit girish shah Rayan 9768658693
 
Ghatkopar Convenor Tejas amrutlal gala Faradi 9987735533
  Co - Convenor Dayaben jagdish nagda Gadhshisha 9969665477
  Co - Convenor Suresh virji maru Halapur 9892786255
  Bdc convener Hasmukh ratanshi savla Nagrecha 9699899898
    Chital jagdish nagda Gadhshisha 9820911626
 
Mulund Convenor Gaurav arvind tanna Khombhadi 9323085604
  Co - Convenor Mehul rajesh dharod Vanki 9819020316
  Co - Convenor Vijay bhavanji gala Raydhanjar 9820357812
  Bdc convener Ananad thakarshi pavani Varapadhhar 9821297732
    Satyam laxmikant pasad Bhojay 9022093240
    Alpesh raghavji savla Wadala 9820892508
 
Thana Convenor Dhirajlal khimji lalan Koday 9321205690/8291709090
  Co - Convenor Chetan dhanji visariya Bhojay 9320689431
  Bdc convener Nikunj damji shah Beraja 9321101617
    Jaymesh navin chheda Kandagara 9819818170
 
Dombivali Convenor Dinesh velji sethiya Karagogha 9833944478
  Co - Convenor Ketan ravilal maru Nana Bhadiya 9819704722
  Co - Convenor Manisha vallabhji dedhia Gadhshisha 9321335704
  Bdc convener Harshal dilip nagda Vidh 9892618896
    Viral premchand gala Vanki 9967876419
 
Kalyan Convenor Suresh anandji sangoi Pragpur 9820551230
  Co - Convenor Narendra shambhulal mange Moti bhadai 9819813008
  Bdc convener C.a kapil vasantlal gosar Moti bhadai 9773529560
  Bdc convener Vimal jethmal thakkar Gadhshisa 9870481849
 
Vashi Convenor Alpesh bhavanji gajra Bhadai 8879484858
  Co - Convenor Pradeep ramji gala Merava 9867389806
  Co - Convenor Mita kaushik cheda Mota asambiya 9821135972
  Bdc convener Rajesh jain Indore 9892720305
    Ratilal visanji dedhia Mota ratadia 9969264964/ 9820328474
 
Panvel Convener Pankaj chatrabhuj ruparel Vinjan 9322880030
  Co-convener Pravin hirji gala Beraja 9869000847
  Co-convener Kirti liladhar dedhia Sadau 9821191206
  Bdc convener Rajesh chunilal joshi Mundra 9819367555