FOUNDER MEMBERS


1) Shri Komalbhai Ravji Chheda

  •  Village :- Bidada

4) Shri Talakshibhai Vershi Furia

  •  Village :- Bhachau

2) Shri Mahendrabhai Jadavji Vora

  •  Village :- Bidada

5) Shri Dr.Pankajbhai Shantilal Shah

  •  Village :- Bidada

3) Shri Ishwarbhai Nathalal Chheda

  •  Village :- Bhachau